Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de website https://naturacure.be/ (hierna te noemen de "Site"), beheerd door
Smart World SRL
1A rue Maes
1050 Brussel
BTW: BE 0444.534.073
(hierna "NaturaCure" of "wij" genoemd),
Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als je de Voorwaarden niet accepteert, bezoek of gebruik de Site dan niet.

Diensten

NaturaCure is een advertentieplatform dat professionals (hierna
"Professionals" en individuen (hierna te noemen "Individuen") die een online gids van wellnessbeoefenaars in België aanbieden (hierna te noemen de "Diensten"). Professionals zijn professionals
NaturaCure is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid van de diensten die zij aanbieden.

Registratie

Personen kunnen ook een account aanmaken om gemakkelijker afspraken te kunnen maken en toegang te krijgen tot informatie van de Professionals. Door een account aan te maken, gaan ze ermee akkoord om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en deze up-to-date te houden.

Professionals die zich willen registreren op het NaturaCure platform en hun diensten aan particulieren willen aanbieden, moeten deze algemene voorwaarden downloaden, lezen en goedkeuren voordat ze hun registratie valideren. Professionals zijn verplicht om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken bij hun registratie.
registratie en om de informatie op hun profiel up-to-date te houden.

NaturaCure behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie van een Professional op het platform te weigeren of de toegang van een Professional tot de Diensten te beëindigen of op te schorten in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

NaturaCure fungeert als een advertentieplatform voor het samenbrengen van Professionals en Individuen en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, geschiktheid of effectiviteit van de diensten die worden aangeboden door de Professionals. De professionals zijn professionals
en zijn geen werknemers of agenten van NaturaCure.

NaturaCure is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of claims als gevolg van het gebruik van de diensten van een deskundige of als gevolg van de relatie tussen een deskundige en een individu, inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onbekwaamheid, nalatigheid of schuld van een deskundige. Individuen zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste professional op basis van hun behoeften en verwachtingen, en zij nemen alle risico's verbonden aan deze selectie op zich.

Door de Diensten van NaturaCure te gebruiken, stemmen Individuen er uitdrukkelijk mee in NaturaCure te vrijwaren van enige en alle schade, verliezen, verwondingen of vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten van NaturaCure.
diensten van een beroepsbeoefenaar of de relatie tussen beroepsbeoefenaren en individuen.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de Site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, logo's, grafieken, video's en andere inhoud, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan NaturaCure of haar licentiegevers. Het is verboden deze elementen te reproduceren, kopiëren, wijzigen, distribueren of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NaturaCure.

Bescherming van persoonlijke gegevens

NaturaCure verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van Gebruikers te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wet Bescherming Persoonsgegevens (RGPD) en de huidige Belgische wetgeving. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Een account verwijderen

a) Beëindiging door de beroepsbeoefenaar

In het geval dat een Professional zich terugtrekt van het NaturaCure platform, moet de Professional NaturaCure hiervan op de hoogte stellen. Professionals kunnen worden onderworpen aan uitschrijfkosten of andere gevolgen in het geval van te late terugtrekking of niet-kennisgeving van hun vertrek. De Professional is verantwoordelijk voor het kennen en naleven van deze voorwaarden bij terugtrekking uit het Platform.
NaturaCure. Annuleringen van afspraken tussen professionals en individuen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van NaturaCure en moeten rechtstreeks tussen de twee betrokken partijen worden afgehandeld.
in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de beroepsbeoefenaar.

b) Annulering door individuele personen
Personen kunnen hun NaturaCure-account te allen tijde beëindigen door de instructies op de Site te volgen of door contact op te nemen met de klantenservice van NaturaCure. Beëindiging van de account zal resulteren in de verwijdering van alle gegevens die aan die account zijn gekoppeld, onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen van
bewaren van gegevens.

c) Beëindiging door NaturaCure
NaturaCure behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site en Diensten te beëindigen of op te schorten voor elke Persoon of Professional die deze Algemene Voorwaarden schendt of wiens gedrag schadelijk wordt geacht voor NaturaCure of voor de andere gebruikers van het Platform. NaturaCure zal de betrokken Gebruiker informeren over de beëindiging of opschorting van de toegang tot de Site en Diensten.

d) Gevolgen van beëindiging
Beëindiging van de account zal resulteren in de beëindiging van de toegang tot de Services en de verwijdering van de gegevens die aan die account zijn gekoppeld, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens. In het geval van beëindiging blijven de bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendom, bescherming van persoonsgegevens, aansprakelijkheid en jurisdictie.

Overmacht

Noch NaturaCure, noch de Professionals kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van hun verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze tekortkoming of vertraging
de vertraging te wijten is aan omstandigheden waarover zij geen controle hebben.

Clausule voor onvoorziene uitgaven

Indien de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden buitensporig bezwarend of moeilijk wordt door omstandigheden die op het moment van het sluiten van het contract onvoorzien en onvoorspelbaar waren, kan het
verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw opnieuw te onderhandelen over de betrokken bepalingen teneinde het contractuele evenwicht te herstellen.

Vertrouwelijkheid

De partijen stemmen ermee in alle niet-openbare, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die tussen hen wordt bekendgemaakt of uitgewisseld in verband met het gebruik van de Diensten, vertrouwelijk te behandelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie van Personen, zakelijke en financiële informatie van Professionals en gegevens over Sitegebruik (hierna te noemen de "Vertrouwelijke Informatie"). De partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij bekendmaking wettelijk verplicht is. De partijen zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en om de ongeoorloofde bekendmaking ervan te voorkomen, met inbegrip van
waaronder het waarborgen van de beveiliging van de computersystemen en communicatienetwerken die worden gebruikt voor het opslaan en verzenden van Vertrouwelijke Informatie.

Dit Privacybeleid blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden en blijft van kracht zolang de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk blijft. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe NaturaCure de persoonsgegevens van Gebruikers behandelt en beschermt.

Prijzen en betaling

De Professional stemt ermee in de kosten te betalen die verbonden zijn aan het online plaatsen van zijn pagina op het NaturaCure Platform, volgens de tarieven en betalingsvoorwaarden zoals gedefinieerd door NaturaCure. De prijs en voorwaarden van
De betalingsvoorwaarden voor registratie en publicatie van de pagina van de Professional zijn beschikbaar op de Site en kunnen te allen tijde door NaturaCure worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de Professional om op het moment van registratie of pagina-update op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde vergoedingen en betalingsvoorwaarden. Betaling van vergoedingen is vereist om de zichtbaarheid van en toegang tot de pagina van de Professional op het platform te garanderen. In geval van wanbetaling behoudt NaturaCure zich het recht voor om de pagina van de betreffende Professional op te schorten of te verwijderen.

Wijziging van de Algemene voorwaarden

NaturaCure behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Site zijn gepubliceerd. Door de Site te blijven gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, aanvaardt u de Voorwaarden.
gewijzigd.

Nietigheid van een clausule

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil voortvloeiend uit het gebruik van de Site of de Services, of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, zullen de partijen
komen overeen te proberen het geschil in der minne op te lossen. Als de partijen er niet in slagen het geschil in der minne op te lossen, zal het geschil onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.